Dump và Load database như thế nào?

[Django] Dump và Load database như thế nào?

Đôi khi bạn cần dump và restore db từ project này sang project kia hoặc từ môi trường này sang môi trường kia? và bạn đau đầu vì vấn đề đó?

Django cung cấp một tính năng cho phép dump db thành một file json và restore lại vô cùng đơn giản.

I. Dump db

python manage.py dumpdata > db.json

Lệnh này sẽ dump toàn bộ các table của db ra thành file db.json
Trong môi trường mới, bạn chỉ việc vác file này sang và load vào db mới là xong.

Để exclude một số table, run command:

python manage.py dumpdata — exclude table1 — exclude table2> db.json

II. Load DB

Để restore db mới từ file db.json:

python manage.py loaddata db.json

Đơn giản và gọn nhẹ.

Ưu điểm: Không cần quan tâm môi trường cũ bạn sử dụng MySQL/PostgreSQL, DB mới bạn sử dụng PostgreSQL/MySQL, Django sẽ tự convert cho bạn. Nhẹ đầu 🙂